Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Aske

Aske inneholder mineraler som treet har tatt opp gjennom veksten. Makronæringsstoffene kalsium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg) og fosfor (P) utgjør det meste av mineralene.


Aske inneholder også mikronæringsstoffer, som bor (B), kobber (Cu), molybden (Mo) og sink (Zn), og giftige tungmetaller som kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) og bly (Pb). Mikronæringsstoffene er livsviktige for trærne, men kan ha giftvirkning i høye konsentrasjoner. Vedasken har høy pH, 11-13.

Askeinnholdet varierer mellom treslagene og treets ulike deler. Jo større næringsinnhold jo mer aske.

Barnåler inneholder mye næring og har et høyt askeinnhold. Når vi bruker topper og greiner (hogstavfall) fra bartrær til å lage flis av – skogsflis – lar vi hogstavfallet ligge å tørke et år i skogen til mesteparten av nålene har falt av. Da beholder vi mye av næringsstoffene i skogen og unngår store askemengder.

Asken bør behandles før spredning (Se forsøk med aske) og kan spres med traktor eller helikopter på samme måte som kalk. Det er viktig at asken er ren, det vil si stammer fra rent trevirke. Aske fra rivningsvirke, impregnert virke, aviser og magasinpapir eller fossile brensler er forurenset og skal behandles som spesialavfall.

 

Tilbake