Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Biologisk mangfold

Når vi snakker om biologisk mangfold, mener vi alle arter og variasjoner som finnes i naturen.


Biologisk mangfold omfatter flere områder:

Artsmangfoldet sier noe om hvor mange forskjellige arter som fins av dyr, fugler, planter, trær og insekter. Artsmangfoldet kan kartlegges ved å telle opp antall arter på ett område. Det finnes ca. 22 000 plante og dyrearter tilknyttet skogarealene i Norge. Omlag 900 av disse er sjeldne eller truet.

Genetisk mangfold betyr variasjoner innenfor en art: Samme art kan variere fra sted til sted på grunn av forskjellig arvestoff. Mennesket er eksempel på en art med stort genetisk mangfold; både i utseende, evner og egenskaper. Trær har også et stort genetisk mangfold. Grana i Trøndelag har andre egenskaper enn grana i Østfold, fordi trærne over tid har tilpasset seg til ulike omgivelser.

Økologisk mangfold betyr at det er variert natur. Dermed er det plass for mange økosystemer, dvs næringskjeder som henger sammen. Det er et nært samspill mellom alle delene i naturen: Landskap, jordsmonn, planter, trær, insekter, dyr og fugler. Påvirkning av én enkeltfaktor som for eksempel vann, luft, jord eller lysforhold, kan ha betydning for hele økosystemet. Vi vet at hogst og andre tiltak endrer sammensetningen av plante- og dyresamfunn i skogene våre.Vern av barskog
Norge er forpliktet til å identifisere og overvåke det biologiske mangfoldet i henhold til en avtale inngått under Rio-konferansen 1992. Om lag 2/3 av alle våre plante- og dyrearter, og over halvparten (58 %) av artene på lista over truede, sjeldne og sårbare arter, er knyttet til skog.

I 1993 ble 76 barskogområder fredet som naturreservat i Øst-Norge (omfatter ni fylker fra Hedmark til Vest-Agder). Til sammen utgjør denne fredningen 165 kvadratkilometer.
Verneplan for barskog i Øst-Norge, fase to, ble vedtatt i desember 2002. Verneplanen omfatter 51 naturreservater, med et totalareal på ca. 160 kvadratkilometer, hvorav produktiv skog utgjør ca. 60 kvadratkilometer.

Totalt omfatter barskogvernet ca 1% av produktiv skog i Norge. Etter en vurdering fra forskningsmiljøene har man kommet fram til at det bør vernes omkring 4,6 % av skogarealet for å være sikre på at alle typer skogøkosystem og verneverdige arter bevares.


Noen bruker uttrykk som biologisk diversitet eller biodiversitet, for biologisk mangfold.
Skog vernet som naturreservat, nasjonalpark eller administrativt av Statskog SF:


Totalt skogareal: 1 995 km2 (1,68 % av all skog)

Barskogareal: 795 km2 (1,20 % av all barskog)

Lauvskogareal: 1 200 km2 (2,28 % av all lauvskog)

Produktiv skog: 600 km2 (0,86 % av all produktiv skog)

Produktiv barskog: 449 km2 (0,84 % av produktiv barskog)

( Kilde www.skoginfo.no)

 

Tilbake