Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Biomasse

Det organiske materialet som dannes gjennom fotosyntesen, og som er grunnlaget for alt liv på jorda. Biomasse er et samlebegrep på alt organisk materiale fra landområder, vann og hav.


I tillegg regnes også andre ressurser med biologisk opphav som en del av biomasse-begrepet: organisk avfall, papiravfall og rivningsmaterialer.All biomasse inneholder lagret solenergi, og er derfor en viktig energiressurs. Ca. 15 % av verdens totale energibruk er basert på biomasse. I Norge har vi flere biomasseressurser som kan utnyttes til energi: Skogsbrensel (ved, flis, hogstavfall), halm, energivekster (hurtigvoksende skog med for eksempel pil og vier, oljevekster som rybs/raps), poteter (etanol), bioavfall, torv, gjødsel og deponigass (metangass som utvikles i søppelfyllinger når organisk materiale brytes ned).

 

Tilbake