Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Bærekraftig skogbruk/Levende skog
Norsk skogbruk og skognæring ønsker å ta ansvar for langsiktig og forsvarlig forvaltning av skogen. De som kjøper norske treprodukter, skal vite at råstoffet kommer fra et miljøvennlig norsk skogbruk.


I 1995 ble det opprettet et treårig prosjekt for bærekraftig skogbruk i Norge: ”Levende skog”. Målet med prosjektet er å sikre at skogbruk og skogindustri i Norge bygger på miljøvennlig drift og langsiktig ressursforvaltning.


”Levende skog” resulterte i 23 standarder for et bærekraftig skogbruk i Norge. Standardene handler om skogeierens ansvar for å forvalte miljøverdiene i skogen, miljøhensyn i forbindelse med hogst, foryngelse og skjøtsel, miljøhensyn ved skogsvegbygging, forholdet til kulturminner og biologisk viktige områder.

Det er skogeieren som har ansvar for å følge opp dette, slik at alle som arbeider i skogen tar de nødvendige hensyn.

Bak ”Levende skog” står skogeierne, skogindustrien, myndighetene og flere organisasjoner innen friluftsliv og miljøvern.

 

Tilbake