Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Energikilder

Sola er jordas viktigste energikilde. Sola stråler lys og varme og energien overføres til det som solstrålene treffer. Uten sola hadde det ikke vært liv på jorda. Det er sola som gjør at planter kan vokse, regnet kan falle og vinden kan blåse. Sola tilfører jorda så mye energi at det dekker menneskenes energiforbruk 15 000 ganger.


I en plante, som kan vokse på grunn av sola og fotosyntesen, lagres solenergien som sukker, som igjen blir til stivelse, cellulose og planteceller. På en måte kan man si at sollyset blir lagret som sukker i plantene. Se også fotosyntesen.

Sola smelter hydrogen sammen til helium (fusjon) og omgjør kjerneenergi til lys og varme som igjen blir til ulike energikilder vi kan utnytte:

Bioenergi er energi fra plante- eller dyremateriale (biomasse) og kan brukes både til varme, elproduksjon og transport.

Fossile brensler som olje, kull og gass stammer fra planter som levde for flere hundre millioner år siden. Sola bidro da som nå med energi til fotosyntesen, og man kan derfor si at fossile brensler er et lager av gammelt sollys. Det dannes fortsatt fossile brensler, men dette går veldig sakte i forhold til tempoet vi tømmer lageret med.

Vannkraft kommer fra vann som fordampes av sola, avkjøles og deretter faller ned som regn. På sin vei tilbake til havet kan vannet tappes for bevegelsesenergi i store dynamoer som omdanner bevegelsesenergien til elektrisk energi.

Vind- og bølgekraft stammer fra værsystemer satt i bevegelse av solvarme. Også denne bevegelsen kan vi utnytte blant annet til å lage elektrisitet.

Vi kan dele inn de energikildene vi bruker i verden i dag i to hovedgrupper:

  • Ikke-fornybare energiressurser eller lagerressurser (eks: olje, kull, gass og uran)
  • Fornybare energiressurser eller kretsløpsressurser (eks: sol, bio, vann, vind og bølge)

 

Tilbake