Skoleskogen

Oppgaver

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Hogstklasser
Skogen kan deles inn i hogstklasser etter alder og utviklingstrinn:


Hogstklasse I: Snau mark som skal plantes eller forynges.

Hogstklasse II: Ungskog. Bestand opp til 20-30 års alder.

Hogstklasse III: Yngre produksjonsskog som er i tilvekst, tynningsmoden.

Hogstklasse IV: Eldre produksjonsskog som enda ikke er hogstmoden.

Hogstklasse V: Hogstmoden skog. Tilveksten øker ikke fra det ene året til det neste.

 

Tilbake