Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Interessekonflikter

Interessekonflikter oppstår når ulike grupper har forskjellige interesser de vil ivareta. I forhold til skog og naturressurser kan det lett oppstå konflikter når ulike interesser møtes:


• Skog og utmark er en viktig kilde til rekreasjon. I den sammenhengen ønsker vi oss naturskjønne områder som gir opplevelser og fysiske utfordringer.

• Skogen er også en arbeidsplass og en kilde til inntekter. Grunneieren er opptatt av å øke verdiskapinga fra skogen ved å effektivisere skogbruket og øke produksjonen.

• Skogen er viktig for å ivareta et biologisk mangfold. Vi er forpliktet til å ta vare på et allsidig plante- og dyreliv.

• Turistnæringa ønsker seg tilgjengelighet gjennom gode stier og løypenett. De ønsker kanskje å legge til rette for skiaktivitet, vannaktivitet og lignende. Hyttebygging kan også være en måte å trekke til seg flere besøkende.

• Skogindustrien ønsker å sikre tilgangen på trevirke, slik at de kan opprettholde virksomheten og bevare arbeidsplassene.

• Arealet er attraktivt for utbygging: Det kan være ny veg, kjøpesenter, motorcrossbane, avfallsdeponi, skytefelt….

Interessekonflikter ved bruk av naturressurser, er et spennende tema å arbeide med i skolen. Når slike konflikter oppstår, settes demokratiske prosesser i gang. Det er viktig å gjøre erfaringer med dette og gi elevene mulighet til å delta i disse prosessene. Dette understrekes også i læreplanene.

L 97: ”Mennesket er en del av naturen, og treffer stadig valg med konsekvenser ikke bare for egen velferd, men også for andre folk og for naturmiljøet.” Interessekonflikter krever både kunnskap og bevisste avgjørelser.

Lære med skogen har utarbeidet et hefte: Interessekonflikter ved bruk av naturressurser, til støtte for prosjektarbeid i miljølære for ungdomsskolen.

 

Tilbake