Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Rådyr


Om sommeren er det tilgangen på lett fordøyelig føde som styrer rådyrets valg av leveområde. Muligheter til å beite uforstyrret og godt skjul til hvile og drøvtygging er viktige kvaliteter i et rådyrområde. Rådyret er kresent i matveien - det foretrekker føde uten stort innhold av fiber og stivelse. På sin leting etter myke plantedeler bruker rådyret en rekke forskjellige landskapstyper: ung og gammel skog, barskog og lauvskog, dyrket mark og ikke minst overgangssonene mellom skog og dyrket mark.

Rådyret skiller seg fra våre tre andre hjortedyrarter ved å hevde territorium. I mai måned gnir bukkene geviret sitt mot små trær og busker for å blitt kvitt hudlaget(basten) som dekker geviret. Denne feiingen av geviret innleder bukkens arbeid med å markere sin eiendom; territorium. Bukkene sparker opp groper og skraper bark på småtrær helt fram til brunst og parring er over i august. Det er flest markeringer i sentrum av territoriet. Bukkene godtar ikke andre voksne hanndyr innenfor sitt territorium, men en ungbukk kan bli godtatt side den ikke blir sett på som konkurrent.


Mens bukkene er travelt opptatt med holde rivaler på avstand føder geitene sine kalver i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Det er vanlig med trillingfødsler, men ikke alle overlever de første ukene. Særlig rødrev har vist seg som en effektiv kalvejeger. Ved fare ligger kalvene helt stille og satser på at ingen oppdager dem, helt til de blir så store at de kan følge mora på flukt.

 

Tilbake