Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Skogen - en fornybar ressurs

Tre er naturens egen råvare. I en tid med stadig større bevissthet på miljø og bærekraftig utvikling, er det et økende behov for naturlige og trygge materialer. Tre er miljøvennlig og fornybart. Forutsetningen er at vi spiller på lag med naturen. Skogen må forvaltes etter økologiske prinsipper. Det krever både kunnskap og langsiktig planlegging.


Når vi utnytter trevirke til produksjon av byggevarer og papir, utgjør det deler av et stort kretsløp: Fra frø til tre til produkt, og igjen tilbake fra mennesket til naturen, enten via forbrenning, råtning eller gjenvinning.

Treproduktene har også et eget kretsløp. Vi gjenvinner brukt papir og trematerialer. Dette blir til nye produkter. Når det ikke kan resirkuleres flere ganger, kan vi brenne det. Papir og treprodukter inneholder nemlig energi som vi da kan bruke til oppvarming av for eksempel boliger.

Dette er energi fra sola som ble til bioenergi under fotosyntesen. Da brukte plantene solenergi, vann og CO2 for å vokse. Når papir og treprodukter brennes eller nedbrytes, går prosessen den motsatte veien: Energien blir frigjort igjen sammen med CO2 og vanndamp.

Frigjort CO2 blir tatt opp igjen av skogen som vokser og lager nytt trevirke. Dette blir til ny energi og nye produkter. Dermed er sirkelen sluttet.

Skog og tre har til alle tider vært en viktig ressurs for mennesket. Ved forrige århundreskifte var de norske skogene uthogde, nedbeitet og fattige på lauvtrær og vilt. Fra den tid har det foregått en storstilt satsing for å bygge opp skogene for framtidige generasjoner. Derfor har det aldri vært så mye skog i Norge som det er nå. Siden 1920 er skogmengden fordoblet.

Ett av tiltakene er foryngelseshogst. Det betyr at skogeieren sørger for å forynge feltet når det hogges. Dermed kan ny skog etableres så snart som mulig. Foryngelseshogst blir dermed starten på nye generasjoner av skog. Foryngelsen foregår ved å plante eller å sette igjen gode frøtrær jevnt fordelt på hogstfeltet. Slik fornyes skogen hele tida.

 

 

Tilbake