Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Treindustri

Det mest verdifulle tømmeret kalles sagtømmer og går til treindustrien. Mellom 50 og 60 % av tømmeret som hentes ut fra skogen blir klassifisert som sagtømmer (skurtømmer).


Etter sagbruket går skurlasten til andre industribedrifter for videreforedling. Produktene i treindustrien spenner over et stort spekter: fra uhøvlet trelast (skurlast) til bygningsmaterialer, innredninger og møbler. I Norge har trevirke alltid vært et viktig byggemateriale, og produkter fra treindustrien finner vi over alt i våre omgivelser.

Primær foredlingsindustri:
• Industritre (skåret trelast/skurlast)
• Finerplater
• Sponplater


Videre foredlingsindustri:
• Justert last – for eksempel til reisverk i hus
• Høvellast – f. eks. til paneler og golv
• Limtre
• Parkett
• Impregnert trelast
• Dører, vinduer o a bygningsartikler
• Møbler og innredninger

Trelastindustri
Norsk trelastindustrien har vært gjennom en stor rasjonalisering og strukturutvikling. Fra 1980 til 1990 ble antall bedrifter nesten halvert. Likevel har produksjonskapasiteten økt. Vi har fått større og mer moderne bruk. Ny teknologi har mekanisert produksjonen, og hele prosessen styres og overvåkes på skjerm av operatører.

Trelastindustrien omfatter nå om lag 200 bedrifter som sysselsetter vel 5000 personer. De fleste bedriftene ligger i Trøndelag og på Østlandet. Over halvparten av all trelastproduksjon kommer fra store konsern.

Trevareindustri
Trevarer er et fellesbegrep for produkter som dører, vinduer, trapper og innredninger. Vi finner i dag trebaserte industri- og håndverksbedrifter i nesten alle landets kommuner. Trevarebransjen består hovedsakelig av små, familieeide bedrifter.

Trevarebransjen i Norge 2000:

Antall bedrifter 500
Sysselsatte 6000
Omsetning mill kr. 5400
Eksport mill kr. 475


Hovedtall for trelast og trevareindustri 2000:

Antall bedrifter Ca 960
Sysselsetning 16 200 personer
Produksjonsverdi (omsetning) 15 100 millioner kroner

Kilde: SSB

I dag eksporterer norske produsenter tømmer og treprodukter som parkett, prefabrikerte hus og andre bygningselementer over hele verden.

Linker:

http://www.bnl.noByggenæringens Landsforening
article.asp?Data_ID_Article=75&Data_ID_Channel=2Historien om skogens grønne gull
http://www.treveven.no/temasider/gull/treindustri.htmlHva skjer på sagbruket/Besøk en trevarefabrikk
http://www.moelven.com/Moelven Industrier
http://www.trevare.noNorske Trevarefabrikkers Landsforbund
http://www.trefokus.noTrefokus
http://www.treindustrien.noTreindustrien

 

Tilbake