Skoleskogen

Idébank for læreren

Søk etter oppgaver tilpasset klassetrinn, årstid, læringsressurser eller tema!

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev: e-postadresse:

Leksikon

A

Absorpsjon
Aerob reaksjon
Agenda 21/Agenda2030
Albedo
Alm
Anaerob reaksjon
Arbeid
Arkitektur
Ask
Aske
Atomkraft
Avskoging
Avvirkning

B

Bark
Barlind
Bestand, hogstmodent bestand
Bioavfall
Biobrensel
Biodiesel
Bioenergi
Bioetanol
Biogass
Biologisk mangfold
Biologisk omforming
Biomasse
Bioolje/Planteolje
Bjørk
Blokkebærskog
Blåbærskog
Bonitet
Brennverdi
Brenselceller
Briketter
Bruttovarme /brutto energiinnhold
Byggeskikk
Bærekraftig skogbruk
Bærekraftig utvikling
Bærlyngskog
Bøk

C

Cellulose

D

Dekar
Densitet/Tetthet
Design
Drivhuseffekten
Dunbjørk og hengebjørk – hva er forskjellen?

E

Effekt
Eik
Einer
Eksoterm reaksjon
Energi
Energibærer
Energikilder
Energiloven
Energiskog
Energivirke
ENØK

F

Fast volum (fastkubikk)
Fastmasseprosent (FM%)
Favn
Ferdsel i skogen
Fiber
Fiberplater
Finerplater
Fjernvarme
FNs klimapanel (IPCC)
Forestring
Fornybar energi
Foryngelse og foryngelseshogst
Fossil energi
Fotosyntesen
Fremtidstrær
Furu
Furumyrskog

G

Geotermisk energi
Gjenvinning
Gjenvunnet trebrensel
Gran
Gran- bjørkesumpskog
Granulering
Grue

H

Halm
Harpiks/kvae
Hassel
Hegg
Hektar
Historien om norsk papirindustri
Historien om skogens grønne gull
Hogstfelt
Hogstklasser
Husdyrgjødsel
Hygrometer
Høgstaudeskog
Håndverkstradisjoner

I

Industridesign
Industriflis
Infrarød stråling
Interessekonflikter

J

Joule

K

Kakkelovn
Kambium
Kamin
Kapp
Karbondioksid (CO2)
Karbonmonoksid
Katalysator
Kirsebær
Kjerneved og yteved
Klimagasser
Klimakvote
Klimanøytral
Klorofyll
Kløyving
Knott
Kongla - hvem har spist på den?
Kristtorn
Kutterflis
Kyoto-protokollen

L

Lassbærer
Lauv- viersumpskog
Lavskog
Lavutslippsutvalget
Lemmen
Lerk
Lignin
Limtre
Lind
Lys
Lystgass
Lønn
Løst volum
Lågurtskog

M

Marg og margstråler
Markberedning
Massetetthet
Massevirke
Massivtre
Metangass
Metanol
Miljøvennlige hus
Myr
Måling av pH i vann og jord

N

Nettovarme/netto energiinnhold
Norsk møbelindustri
Næringssalter
Nærvarme

O

Oljevekster
Oppgangssag
Or (gråor og svartor)
Organisk avfall
Osp

P

PEFC Skogstandard
Pellets
Ppm
Punktoppvarming

R

Radiator
Refleksjon
Regulere
Respirasjon
Ringporede og spredtporede treslag
Rogn
Rundfyring
Rådensitet
Rådyr

S

Sagflis
Sagtømmer
Selje
Sentralvarme
Sitkagran
Skjøtsel
Skjøtte
Skog
Skog og klima - 10 spørsmål og svar
Skogbrann
Skogen - en fornybar ressurs
Skogen i Norge
Skoggrense
Skogkultur
Skogsdrift før og nå
Skogsflis
Skogtyper i Norge
Småbregneskog
Solenergi
Spalteåpninger
Sponplater
Storbregneskog
Suksesjon
Sur nedbør
Sveiping
Svevestøv

T

Tilvekst
Tre
Treets egenskaper
Treforedling og papirindustri
Tregrense
Treindustri
Treskjæring
Treslag i Norge
Trevirke
Twh
Tynningshogst
Tømmerfløting
Tørrstoff

U

Ungskogpleie
Utmarksressurser

V

Vann
Vannbåren varme
Vannkraft
Varmegjennvinning
Varmekapasitet
Varmestråling
Ved
Vedfyring
Vegetasjonstyper
Verdens skoger
Vindkraft
Virkningsgrad

W

Watt

Ø

Økologisk rom
Økologiske andel